TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ KAYIT KABUL YÖNERGESİ


 

Amaç

Madde 1- (1) ) (Değişik SK 04.06.2020-397-A/11 / MH 22.06.2020-39)Bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne alınacak öğrencilerin seçilmesi amacı ile yapılacak sınava ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

Önkayıt

Madde 2-  (1)Yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

(2) (Değişik SK 11.08.2021 443-A/15 MH 27.09.2021-58) (Değişik SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44)  Adaylardan ön kayıt yaptırabilmeleri için; ilgili yıla veya bir önceki yıla  ait Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş TYT puanları dikkate alınır. Adayın, TYT’den ÖSYM’nin belirlediği baraj puanına ya da daha yüksek bir ham puana sahip olması gerekir.

(3) Yurt dışı kontenjanından yararlanacak adaylardan İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından kabul edilen sınavlara girerek yeterli puanı sağlamaları ve/veya istenen diplomalardan birine sahip olmaları koşulu aranır. Bu durumda olan öğrencilerden bir portfolyo sunmaları istenebilir.

Madde 3- (1) Adayların sahip olmaları gereken diğer şartlar ve aday kaydı için gerekli belgeler belirlenerek ilan edilir.

Madde 4- (1) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44) Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yapabileceği gibi posta yolu ile de yapabilir ya da bir yakınına yaptırtabilir.

Madde 5- (1) Giriş sınavlarının ilgili aşamalarına girecek olan adayların yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve yapmaları gereken hazırlıklar önceden belirlenerek adaylara duyurulur. Adaylar başvurdukları bölümlerin sınavları için istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan aday sınava alınmaz.

Sınav Jürisinin Oluşturulması

Madde 6-(1) Sınav jürisi, İlgili Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen, konusunda uzman öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Sınav jürisi en az 3 kişiden oluşur.

Sınavlar

Madde 7- (1) Sınavlar iki aşamada gerçekleştirilir. Giriş sınavlarında adayların ilgileri, yaratıcı düzeyleri, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri, çalışma disiplinleri ve sorumluluk duyguları ölçülür.

Sınavlar

Madde 8- (1) Birinci aşama sınavı, var olan imge ya da objenin görsel algılanması, ölçeklendirilmesi ve görsel anlatımını içeren çizim sınavıdır (Görsel Algılama ve Çizim).

(2) İkinci aşamada adaylardan, en az bir tasarım problemi verilerek belirlenen sürede görsel ya da isteğe bağlı iki ve/veya üç boyutlu malzemeler kullanmak suretiyle, stüdyo ortamında çalışmaları istenir.

Değerlendirme

Madde 9-  (1) Sınavlarda adayların yaptıkları çalışmalar yaratıcılık, konuya uygunluk, özgünlük ve sunum kalitesi dikkate alınarak jüri tarafından değerlendirilir.

(2) Jüri üyeleri tarafından Sınavlarda tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirme yapılır. Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) iki sınavın notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

(3) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44)Adayların TYT puanı, OBP(Ortaöğretim Başarı Puanı) ve  ÖYSP(Özel Yetenek Sınavı Puanı) dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslara göre YP-Yerleştirme Puanı hesaplanır.

(4) ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde  ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) bulunur.

(5) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44)Buna göre, adayların Yerleştirme Puanları (YP):

             -ÖYSP-SP puanının  %117'si,

             -OBP'nın % 11'i,

             - TYT puanının %22'si alınmak suretiyle hesaplanır.

 

(6) (Değişik SK 04.06.2020-397-A/11 / MH 22.06.2020-39) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44) 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için Tekstil ve Moda Tasarımı lisans programını seçecek adaylara OBP'nin 0,03'ü oranında ayrıca ek puan verilir. İlgili ortaöğretim kuruma 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan uygulanmaz.

 (7) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44) Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın TYT puanı ve Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır.

(8) ) (Ek SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23) TYT puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşer. Adaylar Yerleştirme Puanları'na (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir. Yerleştirme Puanları’na (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilir.

Madde 10-  (1) (Mülga SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23)

(2) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44)Burslu veya indirimli kontenjanlardan yararlanacak adayların seçimine ilişkin esaslar ile YP-Yerleştirme Puanı'nın tespitinde dikkate alınan ÖYSP(Özel Yetenek Sınavı Puanı)'nın belirlenmesiyle ilgili ayrıntılar Senato tarafından kararlaştırılır.

(3) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44) Adaylar yerleştirme puanlarına göre sıralanır. Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında:

 a) TYT puanı yüksek olana,

 b) Bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adaya,

 c)Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

Madde 11- (1) Kesin kayıt hakkı kazananlara dair Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış listeler Fakülte tarafından ilan edilir.

Kesin Kayıt

Madde 12- (1) İlan edilen kontenjan içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, programa süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Önlisans ve Lisans Programları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.

(2) (Değişik SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23) Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak en yüksek yerleştirme puanına sahip olan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlara yedek listeden kayıt yapılır.

(2A) (Ek SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23)  Birinci sınav sonucunda kayıt hakkı kazananlardan, birinci kayıt döneminde kayıt yaptırmayan asil ve yedek adaylar kayıt hakkını kaybederler. Ancak, talep etmeleri ve boş kontenjan kalması halinde kalan kontenjan türlerine göre ikinci sınava giren öğrencilerle birlikte birinci sınav yerleştirme puanları dikkate alınarak yeniden değerlendirmeye alınırlar. Buna göre şartları sağlayanlar ikinci kayıt döneminde de kayıt yaptırabilirler. İkinci kayıt döneminde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

(3) (Değişik SK 04.06.2020-397-A/11 / MH 22.06.2020-39) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’ne burslu veya indirimli olarak kabul edilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

a)  (Değişik SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23)  Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjanlar dâhilinde;  yerleştirme puanları dikkate alınarak en yüksek orandan başlamak üzere burs/indirim verilir.

 b) (Mülga SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23)

c)  (Mülga SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23)

Madde 13-(1) (Mülga SK 19.06.2019-365-A/13 / MH 08.07.2019-23)

Madde 14-(1) (Değişik SK 04.06.2020-397-A/11 / MH 22.06.2020-39) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44)Burslar ve indirimler, Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Programları Burs ve İndirim Yönergesi”nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.

Madde 15-(1) (Mülga SK 11.08.2021 443-A/15 MH 27.09.2021-58)

Yönerge Değişiklikleri (Ek Madde SK 11.08.2021 443-A/15 MH 27.09.2021-58)

Madde 15/A – (1) Bu yönergede, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir

Geçici Madde 1-(Değişik SK 04.06.2020-397-A/11 / MH 22.06.2020-39) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 05.06.2018-44) “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Giriş Sınavları Yönergesi” ile “Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğrenci Kabulü ve Yerleştirme Puanlarının Tespiti Esasları”  yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 16- (1) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Madde 17- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.


Bu yönerge 08.04.2016 tarih ve 272/A5 sayılı Senato kararı ve 03.05.2016 tarih ve 18 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.